AOGU TAKANO

G L A S S B L O W E R

bi-colour series.jpg
bi-colour series.jpg

splash bowl.jpg
splash bowl.jpg

bon-bon-tumbler.jpg
bon-bon-tumbler.jpg

bi-colour series.jpg
bi-colour series.jpg

1/3

Photo by Shinji Sugimoto